Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 08/2018

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 08/2018
Produkt dostępny

ISSN: 0137-5490
Cena brutto:  59.90 PLN


PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 08/2018

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Mirosław Pawełczyk, Uniwersytet Śląski

Marcin Kraśniewski, Uniwersytet Łódzki

 

Sektor energetyczny – współczesne wyzwania

 

Energy sector – contemporary challenges

 

ELEKTROMOBILNOŚĆ

 

Marcin Kraśniewski, Uniwersytet Łódzki

 

Elektromobilność wobec aktualnych wyzwań współczesnych gospodarek (część I)

 

E-mobility in view of current challenges of modern economies (part I)

 

Streszczenie:

 

Elektromobilność stanowi nową technologię dla transportu lądowego, która z założenia ma zrewolucjonizować ukształtowany na przestrzeni dziesięcioleci model transportowy. Elektromobilność może przynieść istotne zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne. Z tych względów nowe zjawisko jest w sferze zainteresowania państwa, które za pomocą instrumentów prawnych dąży do stymulowania jego rozwoju. W niniejszej pracy podjęto się naukowej analizy znaczenia elektromobilności i wyzwań jakie ona niesie dla prawa gospodarczego. W opracowaniu zostały omówione trzy podstawowe aspekty elektromobilności, które pokazują znaczenie tego zjawiska dla państwa, gospodarki i społeczeństwa. Dalej zostały przedstawione zasadnicze bariery rozwoju elektromobilności, które determinują rolę prawa w kształtowaniu tego rozwoju. Istotną część artykułu stanowi omówienie etapów rozwoju krajowego ustawodawstwa, a także wyzwań i problemów związanych z rozwojem elektromobilności w Norwegii. Takie ujęcie tematyki wydaje się być w pełni uzasadnione, albowiem to ustawodawstwo norweskie dla elektromobilności jest jednym z najdłużej obowiązujących, a sam rynek elektromobilności wydaje się być wysoko rozwinięty w zestawieniu z innymi krajami. W ostatniej części omówione zostało krajowe ustawodawstwo dla elektromobilności obowiązujące w Polsce. Całość jest zakończona podsumowaniem.

 

Słowa klucze: elektromobilność, rozwój, bariery, prawo gospodarcze.

 

Summary:

 

E-mobility is a new technology for land transport that in principle will revolutionise the model of transport, which has been shaped throughout the decades. E-mobility may bring significant political, economic and social changes. For these reasons, the new phenomenon is of interest to the state, which aims to develop it with legal instruments. Therefore, e-mobility and the challenges it brings to the economic law have been scientifically studied. The present paper also discusses the three basic aspects of e-mobility, which show the importance of this phenomenon to the state, economy and society. Furthermore, it presents the major barriers to the development of e-mobility which determine the role of the law in shaping its development. An important section of the article is a description of stages of development, the national legislation as well as challenges and problems related to the development of e-mobility in Norway. Such an approach to this issue seems fully justified as the Norwegian legislation related to e-mobility is one of the oldest ones, whereas the e-mobility market itself seems to be highly developed in comparison with other countries. The final part deals with the Polish legislation related to e-mobility. The entire paper ends with a summary.

 

Key words: e-mobility, development, barriers, economic law.

 

Wojciech Modzelewski, Uniwersytet Łódzki

 

Nowy sposób finansowania infrastruktury ładowania oraz elementy procesu inwestycyjno-budowlanego stacji ładowania

 

New way of financing the charging infrastructure and the course of the investment process of recharging points

 

Streszczenie:

 

W artykule poddano analizie przebieg procesu inwestycyjnego stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz nowy sposób finansowania infrastruktury ładowania czyli Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Artykuł został podzielony na pięć rozdziałów w pierwszym rozdziale autor przybliża podstawowe założenia Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, przedstawia podmioty za niego odpowiedzialne, podmioty, które mogą być wnioskodowcami oraz procedurę uzyskania finansowania. Dalsza część pracy została podzielona na organy administracji które będą prowadziły postępowanie w zakresie budowy stacji ładowania. We wnioskach końcowych autor przedstawia podsumowanie oraz uwagi de lege ferenda.

 

Słowa kluczowe: elektromobilność, paliwa alternatywne, stacje ładowania, proces inwestycyjny, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

 

Summary:

 

The article analyzed the course of the investment process of charging stations for electric vehicles and a new way of financing the charging infrastructure- the Low-Emission Transport Fund. The article is divided into five chapters in the first chapter, the author introduces the basic assumptions of the Low-Emission Transport Fund, the author presents the entities responsible for it, entities that may be applicants and the procedure for obtaining financing. The further part of the article was divided into a presentation of administrative bodies that will conduct proceedings in the field of building a charging station. In the final conclusions, the author presents a summary and comments de lege ferenda.

 

Key words: electromobility, alternative fuels, charching stations, investment process, Low-Emission Transport Fund.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Adrian Król, Uniwersytet Warszawski

 

Polski system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji z perspektywy unijnych zasad udzielania pomocy państwa

 

Polish support scheme for high-efficiency cogeneration from the perspective of EU state aid rules

 

Streszczenie:

 

Rozwój wysokosprawnej kogeneracji bezpośrednio wpisuje się cele unijnej polityki w zakresie energii i klimatu. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu służy poprawie efektywności energetycznej oraz ograniczeniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W Polsce, rozwój kogeneracji może mieć także pozytywny wpływ na poprawę czystości powietrza. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zasad wspierania rozwoju kogeneracji z perspektywy unijnych regulacji dotyczących pomocy państwa. Kwestia ta jest szczególnie istotna z perspektywy funkcjonowania istniejącego systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji, jak i planowanego nowego systemu, który ma zacząć obowiązywać po 2018 roku.

 

Słowa kluczowe: wysokosprawna kogeneracja, efektywność energetyczna, system wsparcia, pomoc państwa.

 

Summary:

 

The development of high-efficiency cogeneration is directly in line with the EU's energy and climate policy objectives. The production of combined electricity and heat improves energy efficiency and reduces the emission of harmful substances into the atmosphere. In Poland, the development of cogeneration can also have a positive impact on improving air cleanliness. The purpose of this article is to present the rules of supporting the cogeneration from the perspective of EU regulations regarding state aid. This issue is particularly important from the perspective of the functioning of the existing support system for high-efficiency cogeneration, as well as the new planned system, which is to become effective after 2018.

 

Key words: high-efficiency cogeneration, energy efficiency, support scheme, state aid.

 

Radosław Maruszkin, Uniwersytet Warszawski

 

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych i konkluzje BAT jako elementy wieloźródłowego systemu ograniczenia emisji zanieczyszczeń z dużych obiektów energetycznego spalania w Polsce

 

Industrial Emissions Directive and BAT Conclusions as part of a multi-source emission abatement scheme for large combustion plants in Poland

 

Streszczenie:

 

W dniu 17 sierpnia 2017 r. została opublikowana decyzja Komisji ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik dla dużych obiektów energetycznego spalania. Tym samym rozpoczął się 4-letni okres na dostosowanie części polskich elektrowni do nowych, bardziej rygorystycznych, wymogów środowiskowych. Ustalenie zakresu powyższego obowiązku wiąże się z koniecznością umiejscowienia go w ramach wieloźródłowego systemu ograniczania emisji zanieczyszczeń skomponowanego przez: akt ustawodawczy UE; dokument niebędący aktem prawnym; akt nieustawodawczy UE; krajową ustawę transponującą prawo UE; oraz krajowe decyzje administracyjne.

 

Słowa kluczowe: dyrektywa o emisjach przemysłowych, konkluzje BAT, najlepsze dostępne techniki, pozwolenie zintegrowane, IED.

 

Summary:

 

1. BAT are detailed material legal solutions of a technical nature, the application of which leads to an increase of the level of environmental protection and which constitute a reference for determining the conditions of integrated permits. The obligations incumbent on operators of large combustion plants need to be laid down in a multi-source emission abatement system composed of: an EU legislative act; a non-legislative document; a non-legislative (implementing) EU act; a national law transposing EU law; and national administrative decisions. However, the conditions set out in the integrated permits will not always correspond to the BAT conclusions, in particular as a result of the possibility for national authorities to grant derogations. The correct implementation of the Directive in Poland with regard to the possibility of granting derogations raises doubts, which may be of great practical importance.

 

Key words: Industrial Emissions Directive, BAT Conclusions, best available techniques, Integrated Permit, IED.

 

KONSULTACJE

 

Krzysztof Matan, Nina Zys, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Finansowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze elektromobilności na przykładzie realizowanego przez narodowe centrum badań i rozwoju programu na rzecz bezemisyjnego transportu publicznego (e-mobility)

 

Providing financial support for searching of innovative solutions for the electromobility sector on the example of the program for zero-emission public transport (e-mobility) introduced and lead by the national centre for research and development

 

Streszczenie:

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest Współzamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji Programu „Bezemisyjny transport publiczny” (E-mobility). Celem Programu jest stymulowanie rozwoju sektora elektromobilności w Polsce oraz odpowiedniej infrastruktury w krajowym systemie elektroenergetycznym. W efekcie jego realizacji polskie miasta zobowiązały się zakupić ponad 1000 ekologicznych, nowoczesnych autobusów na potrzeby świadczenia usług w zakresie transportu publicznego. Autorzy artykułu prezentują znajdujące się w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej oraz dokumentach krajowych uzasadnienie dla potrzeby zainicjowania i prowadzenia ww. Programu w obszarze elektromobilności, przedstawiają jego główne cele, założenia oraz warunki jego realizacji. Pogłębiona analiza dotyczy wykorzystania przy doborze optymalnej formuły przeprowadzenia ww. Programu modelu partnerstwa innowacyjnego oraz wzorców nowych metod wspierania innowacji wypracowanych przez amerykańską agencję DARPA. Doświadczenia uzyskane w toku realizacji omówionego w artykule Programu E-mobility mają pozwolić na prowadzenie przez NCBR kolejnych programów, inicjatyw i przedsięwzięć, mających na celu poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań na potrzeby rozwoju sektora elektromobilności w Polsce.

 

Słowa kluczowe: elektromobilność; innowacje; prace B+R; finansowanie; partnerstwo innowacyjne

 

Abstract:

 

National Center for Research and Development as an executive agency supervised by the Minister of Science and Higher Education is a contracting authority in the public procurement procedure within the Program “Zero-emission public transport" (E-mobility). The aim of the Program is to stimulate the development of the electromobility sector in Poland as well as appropriate infrastructure in the national power system. Taking part in the Program as partners, Polish cities declared to purchase over 1,000 ecological, modern buses for the needs of providing public transport services. The authors of this article present justification for the launching of the Program mentioned above, which is embedded in main strategic documents of the European Union. The authors of this article present main objectives of the Program and conditions of Program’s implementation. The in-depth analysis presented in the article concerns the innovative partnership procedure (envisaged in the Public Procurement Law) as a contract award procedure in which the contracting authority, in response to a public contract notice, invites economic operators admitted to participation in the procedure to submit initial tenders, negotiates with them, and subsequently invites them to submit tenders for the development of an innovative product or service or innovative construction works that are unavailable on the market and for the purchase of those products, services, or works. In the process of taking the decision on the optimal procedure of Program’s implementing NCRD took into consideration the approach developed by the American agency that subsidies R&D projects for the defence and security sector (DARPA).

 

Key words: public transportation; electromobility; R&D works; financing.

 

W najbliższym numerze:

 

Dominik J. Gajewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Aleksander Werner, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Dyrektywa ATAD w nowelizacji ustawy CIT z dnia 27 października 2017 r.

 

The ATAD Directive in the amendment of the Act on CIT of 27 October 2017

 

Streszczenie:

 

Problematyka związania z przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania stała się jednym z ważniejszych problemów, które są przedmiotem analiz nie tylko poszczególnych państw członkowskich UE, ale również Komisji Europejskiej. Jednym z sztandarowych rozwiązań prawnych jest dyrektywa ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive), która to nawiązuje do działań OECD w ramach projektu BEPS (Base Erosion Profit Shifting). Artykuł przedstawia nie tylko kierunki zmian ustawy CIT w kontekście wdrożenia tych regulacji unijnych, ale również aspekty przeciwdziałania unikaniu opodatkowania eksponowane przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponadto artykuł prezentuje główne motywy związane z przyjęciem dyrektywy ATAD, które - z jednej strony pokrywają się z tymi, które towarzyszą poszczególnym akcjom BEPS (przeciwdziałanie erozji bazy opodatkowania) z drugiej zaś strony, uzasadniają przyjęcie przedmiotowej regulacji z punktu widzenia acquis communautaire.

 

Słowa kluczowe: dyrektywa ATAD, unikanie opodatkowania, CIT.

 

Summary:

 

The issue related to countering tax avoidance has become one of the most significant problems that is being analysed not only by individual EU Member States but also the European Commission. One of the most common solutions is the ATAD Directive (Anti-Tax Avoidance Directive) that refers to the activity of OECD as part of the BEPS project (i.e., Base Erosion Profit Shifting). The paper presents not only the directions of changes in the Act on CIT in the context of implementation of these EU regulations but also the aspects of countering tax avoidance that are emphasised by the judicial decisions of the Court of Justice of the European Union. What is more, the paper shows the main reasons for adopting the ATAD Directive, which, on the one hand, correspond to the reasons behind each BEPS action (countering tax base erosion) and, on the other hand, justify the adoption of these regulations from the perspective of acquis communautaire.

 

Key words: directive ATAD, tax avoidance, CIT.

Liczba stron 36
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl