Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 06/2018

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 06/2018
Produkt dostępny

ISSN: 0137-5490
Cena brutto:  59.90 PLN


PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 06/2018

 

Spis treści

 

Anna Szaroszyk, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

Legal considerations and analysis of Capacity Mechanisms in the EU in the context of State aid

 

Analiza i rozważania prawne na temat mechanizmów mocowych w Unii Europejskiej w kontekście pomocy państwa

 

Summary:

 

The article aims to present a few aspects of capacity mechanisms in relation to State aid. Taking the example of the selected Member States, the author of the article discusses the conditions for existence of State aid as referred to in Article 107(1) TFEU in respect to capacity mechanisms. Moreover, the author of the article analyzed Altmark case which has a significant meaning to discussed mater and also identified and discussed key documents of the European Commission which have a significant impact on the formation of capacity mechanisms in accordance with the EU energy policy.

 

Key words: capacity mechanisms, State aid, energy policy, electricity market, capacity market.

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem artykułu jest analiza zagadnień dotyczących mechanizmów mocowych w kontekście pomocy państwa. Na przykładzie wybranych państw członkowskich w artykule omówiono przesłanki występowania pomocy państwa, o której mowa w art. 107 ust. 1 TFUE, w odniesieniu do mechanizmów mocowych. Ponadto, w artykule zostało przeanalizowane istotne dla przedmiotowego kontekstu orzeczenie Altmark oraz zostały wskazane i omówione kluczowe dokumenty Komisji Europejskiej, mające szczególny walor dla kształtowania się mechanizmów mocowych, w sposób zgodny z polityką energetyczną Unii Europejskiej.

 

Słowa kluczowe: mechanizmy mocowe, pomoc państwa, polityka energetyczna, rynek energii elektrycznej, rynek mocy.

 

Marta Ćwiklińska, Uniwersytet Łódzki

 

Z problematyki udzielania zamówienia publicznego konsorcjum

 

On consortium agreement in public procurement procedure

 

Streszczenie:

 

Prawna możliwość składania wspólnych zamówień publicznych została określona w art. 23 polskiej ustawy - Prawo zamówień publicznych. W tym celu oferenci mogą zdecydować się na zawarcie umowy konsorcjum, chociaż nie jest to jedyny sposób wspólnego uczestnictwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W takich przypadkach przedsiębiorcy łączą swoje siły w ich dążeniu do otrzymania kontraktu, co ze względu na ich ograniczone możliwości byłoby niemożliwe, gdyby każdy z nich działał sam. Kwestia ta została bardzo krótko uregulowana przez prawo zamówień publicznych, otwierając wiele miejsca na wątpliwości i zadając wiele pytań, na które odpowiedzi udzieliło orzecznictwo.

 

Słowa kluczowe: umowa konsorcjum, prawo zamówień publicznych, zmowy przetargowe, prawo konkurencji.

 

Summary:

 

The legal possibility of applying jointly for a public contract has been prescribed by the article 23 of the Polish Law on public procurement. In order to do that the offerors may choose to conclude a consortium agreement, although this is not the only way of a joint participation in public procurement proceedings. In those instances, entrepreneurs merge their forces in their aim to be awarded a contract, that would be otherwise impossible for them to obtain, due to their limited capabilities, if each and every one of them acted alone. The issue has been very briefly regulated by the Public procurement law, opening much room for doubt and raising many questions to be answered by jurisprudence.

 

Key words: consortium agreement, public procurement, bidding collusion, competition law.

 

Aleksandra Łatała-Kremer, Uniwersytet Jagielloński

 

Pojęcie cenotwórczości na gruncie dyrektyw 2003/6/WE i 2003/124/WE oraz Rozporządzenia MAR

 

The concept of significant effect on the prices of financial instruments under Directives 2003/6 / EC, 2003/124 / EC and the Market Abuse Regulation

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest pojęcie cenotwórczości informacji poufnej jako jeden z elementów definiujących informację poufną (wewnętrzną) zarówno na gruncie dyrektyw 2003/6/WE i 2003/124/WE, jak też rozporządzenia MAR. Sposób wykładni przesłanki cenotwórczości informacji poufnej ma znaczący wpływ na zakres obowiązków informacyjnych emitentów. Prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych przez uczestników rynku publicznego jest warunkiem jego przejrzystości i zwiększania zaufania inwestorów, a tym samym jego rozwoju. Autorka wysunęła dwie hipotezy, zgodnie z pierwszą z nich informacja jest cenotwórcza, jeżeli posiada potencjalnie istotny wpływ na cenę instrumentów finansowych po jej ewentualnym upublicznieniu i mogłaby zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora. Druga hipoteza zakłada natomiast, że informacja jest cenotwórcza, jeżeli mogłaby zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora. Po dokonaniu wykładni językowej, systemowej i celowościowej, autorka opowiada się za prawdziwością pierwszej z hipotez.

 

Słowa kluczowe: informacja poufna, cenotwórczość, rozporządzenie MAR, obowiązki informacyjne.

 

Summary:

 

The subject of the article is the concept of significant effect on the prices of financial instruments as one of the elements defining inside information under Directives 2003/6/EC, 2003/124/EC and Market Abuse Regulation. The way in which significant effect on the prices of financial instruments is constructed has an important impact on the issuers' information obligations. Proper fulfillment of information obligations by public market participants is the prerequisite for transparency of the market, increase of investors’ confidence and thus its development. The author put forward two hypotheses, according to the first one the information has significant effect on the prices of financial instruments if it was likely to have a significant effect on the prices of relevant financial instruments when made public and a reasonable investor would be likely to use it as part of the basis of his or her investment decisions. The second hypothesis assumes that information has a significant effect on the prices of financial instruments if a reasonable investor was likely to use it as part of the basis of his or her investment decisions. The author has made a linguistic, systematic and teleological interpretation. The result is the conclusion that the first hypothesis is valid.

 

Key words: inside information, significant effect on the prices of financial instruments, Market Abuse Regulation, information obligations.

 

KONSULTACJE

 

Szymon Słotwiński, Uniwersytet Szczeciński

 

Umowy aleatoryjne a gry hazardowe. Głos w dyskusji o kwalifikacji prawnej loot box

 

Aleatory contracts and gambling games. A voice in the discussion on the legal qualification of the loot box

 

Streszczenie:

 

W ostatnim czasie bardzo popularnym sposobem pozyskiwania dodatkowego kapitału przez producentów elektronicznej rozrywki jest stosowanie w strukturze gry lub powiązanej z nią platformie mechanizmu mikrotransakcji w postaci loot box. Ze względu na różny model powiązania losowego wyniku loot box z samą grą (np. pay-for-win), a także negatywny wpływ na niepełnoletnich użytkowników gier komputerowych niekotrolujących wydatków na loot box oraz wymierność majątkową niektórych treści cyfrowych, pojawiły się głosy uznające tę konstrukcję za grę hazardową. Celem niniejszej publikacji jest próba kwalifikacji prawnej loot box i ustalenia granicy pomiędzy umowami aleatoryjnymi oraz grami hazardowymi podlegającymi reglamentacji prawnej. Nie podlega bowiem wątpliwości, że konstrukcja loot box wpisuje się w szerszy problem umów losowych.

 

Słowa kluczowe: loot box, umowa losowa, gra hazardowa.

 

Summary:

 

Recently, a very popular way to acquire additional capital by producers of electronic entertainment is to use in the structure of the game or a platform linked to it a mechanism of microtransaction - a loot box. Due to the different model of linking the random result of the loot box with the game itself (eg. pay-for-win), as well as the negative impact on underage computer game users and property measurability of some digital content, there were voices acknowledging this construction for gambling. The purpose of this publication is to attempt to qualify the loot box and establish the boundary between aleatory agreements and gambling subject to legal regulation. There is no doubt that the construction of the loot box fits into the broader problem of aleatory contracts.

 

Key words: loot box, aleatory contract, gambling.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Grzegorz Klich, Uniwersytet Wrocławski

 

Mediacja jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów wynikłych na gruncie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Mediation as an alternative method of resolving disputes within the field of public procurement

 

Streszczenie:

 

Alternatywne metody rozstrzygania sporów nie były jak dotąd powszechnie wykorzystywane w stosunku do sporów wynikłych na gruncie Prawa zamówień publicznych (dalej PZP). Pomimo szerokiego wykorzystywania przez ustawodawcę cywilistycznej metody regulacji, przepisy PZP oraz aktów prawnych z zakresu finansów publicznych nie zachęcały zamawiających do zawierania ugód z wykonawcami. Wprowadzone niedawno zmiany mają w założeniu przyczynić się do wzrostu zainteresowania zmawiających alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów. W poniższym artykule autor wskazuje potencjalny zakres zastosowania tych metod na różnych stadiach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Należy bowiem pamiętać, że nie wszystkie konflikty jakie powstają pomiędzy stronami umowy w sprawie zamówienia publicznego można w sposób swobodny rozstrzygać przy udziale mediatora.

 

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, alternatywne metody rozwiązywania sporów, mediacja, zmiana umowy.

 

Summary:

 

Alternative dispute resolution methods have not been so far widely used in relation to disputes arising under the Public Procurement Law. Despite the extensive use of the civil law regulatory methods by the legislator, the provisions of the Public Procurement Law and legal acts in the field of public finances did not encourage contracting authorities to conclude settlements with economic operators. The changes introduced recently are intended to increase the interest in alternative dispute resolution techniques. The following article indicates the potential scope of application of these methods at various stages of the public procurement procedure. It should be remembered that not all conflicts that arise between the parties to the public procurement contract may be arbitrarily settled with the participation of a mediator.

 

Key words: public procurement, alternative dispute resolution methods, mediation, contract modification.

Liczba stron 36
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl