Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 05/2018

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 05/2018
Produkt dostępny

ISSN: 0137-5490
Cena brutto:  59.90 PLN


PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 05/2018

 

Spis treści

 

Dominik Wolski, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

 

Odpowiedzialność kontraktowa z tytułu naruszenia reguł konkurencji

 

Contractual liability in private antitrust enforcement

 

Streszczenie:

 

W artykule mówione zostały rzadko poruszane aspekty odpowiedzialności z tytułu naruszenia reguł konkurencji opartej na zawartej umowie. Pomimo tego, iż zazwyczaj odpowiedzialność ta wywodzona jest z reżimu odpowiedzialności deliktowej, to jednak nie można zdaniem autora pomijać faktu, iż niejednokrotnie w tego rodzaju przypadkach mogą pojawić się co najmniej elementy charakterystyczne dla odpowiedzialności kontraktowej. Tym właśnie aspektom autor poświęcił niniejszy artykuł stawiając niekiedy tezy wymagające wyjścia poza ramy tradycyjnie ujmowanej odpowiedzialności kontraktowej. Jednak są one zdaniem autora warte rozważenia, zwłaszcza w odniesieniu do szeroko pojętego egzekwowania reguł konkurencji na drodze prywatnoprawnej.

 

Słowa kluczowe: odpowiedzialność kontraktowa, prawo konkurencji, prywatnoprawne egzekwowanie reguł konkurencji, odszkodowanie, cywilnoprawne skutki naruszenia

 

Summary:

 

The paper discusses contractual liability arising out from the infringement of competition law which is not very often a subject of a broader reflection. Despite that usually civil liability in private antitrust enforcement is based on tort, it should not be ignored - as author points out - that many times in the aforementioned cases at least elements characteristic for contractual liability can appear. The author devoted the paper these particular aspects putting repeatedly theses which demand crossing traditional legal framework of contractual liability. In the author’s opinion however they are worth considering in particular in relation to widely understood private antitrust enforcement.

 

Key words: contractual liability competition law, private antitrust enforcement, damages, private law-based consequences of the infringement

 

Katarzyna Arciszewska, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu

 

Zarządzanie francuską spółką akcyjną uproszczoną

 

Managing French simplified joint stock company

 

Streszczenie:

 

Francuską akcyjną spółkę uproszczoną charakteryzuje duża swoboda działania i zarządzania, ułatwiająca współpracę między dużymi koncernami i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki osobowej. Nie do przecenienia są też niskie koszty utrzymania spółki. Elastyczna struktura majątkowa i organizacyjna spółki, a także minimalne wymogi kapitałowe dla założycieli oraz zapewnienie możliwości łatwych i różnorodnych form inwestycji w przedsięwzięcie powoduje, że spółka ta coraz bardziej zyskuje na znaczeniu we francuskim obrocie gospodarczym.

 

Słowa kluczowe: spółka akcyjna, zarządzanie biznesem, dyrektor generalny, działalność gospodarcza, zarządzanie spółką.

 

Summary:

 

A French company is a simplified form of a trading company because of its form, which may issue shares or other types of securities where the liability of shareholders is limited to the amount of contributions made. At the same time, the view of the representatives of the French doctrine seems to be right that this company is a liberalized form of a legal person, because it perfectly combines the financial strength of a joint stock company and the considerable scope of autonomy left to the founders during the formation of the company.

 

Key words: joint-stock company, business management, direktor general, economic activity, the company’s management.

 

Szymon Słotwiński, Uniwersytet Szczeciński

 

Ochrona konsumencka osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową – uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2017 r., sygn. I CSK 477/16

 

The consumer protection for a natural person who carries on economic or professional activity on their own behalf - remarks against the background of the judgment of the Supreme Court of 10 May 2017, ref. I CSK 477/16

 

Streszczenie:

 

Prowadzenie działalności gospodarczej lub zawodowej przez osobę fizyczną nie przekreśla jeszcze dopuszczalnością objęcia jej ochroną konsumencką. Koniecznym jednak jest wykazanie, że dokonana z przedsiębiorcą czynności prawna jest niezwiązana bezpośrednio z działalnością profesjonalną tej osoby. Brak kryteriów pozwalających w jasny sposób na odróżnienie związku bezpośredniego i pośredniego nawiązywanych stosunków prawnych z własną działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzi niekiedy do wątpliwych sytuacji z perspektywy kontrahenta-przedsiębiorcy, gdy osoba fizyczna nawiązując nowy stosunek prawny czyni to rzekomo jako profesjonalista, lecz wykonuje go już jako konsument. Ze względu na niemożliwość połączenia obu tych statusów w ramach jednego stosunku prawnego zaproponowano sposób rozumienia powiązania bezpośredniego i pośredniego czynności prawnej z działalnością profesjonalną osoby fizycznej. Odstąpiono od poszukiwania źródeł tej zależności w przedmiocie prowadzonej działalności na rzecz analizowania tych przesłanek z perspektywy osiągania celu tej działalności profesjonalnej.

 

Słowa kluczowe: ochrona konsumencka, osoba fizyczna, działalność gospodarcza lub zawodowa, bezpośrednie lub pośrednie powiązanie.

 

Summary:

 

Running a professional activity by a natural person does not yet exclude the admissibility of being covered by consumer protection. However, it is necessary to show that the legal act carried out with the entrepreneur is not directly related to the professional activity of that person. Lack of criteria allowing for a clear distinction between a direct and indirect relationship of legal relations established with own business or professional activity sometimes leads to dubious situations from the perspective of a contractor-entrepreneur, when a natural person makes a new legal relationship as a professional, but does it as a consumer . Due to the impossibility of combining both of these statuses as part of a single legal relationship, a way of understanding the connection of direct and indirect legal action with the professional activity of a natural person was proposed. The search for sources of this dependence in the subject of conducted activities for analyzing these premises from the perspective of achieving the goal of this professional activity was abandoned.

 

Key words: consumer protection, natural person, economic or professional activity, direct or indirect connection.

 

KONSULTACJE

 

Paweł Wdowczyk, Uniwersytet Wrocławski

 

Regulacja prawa odstąpienia od umowy dotyczącej usług finansowych zawartej przez Internet w ustawie o prawach konsumenta

 

Regulation of the right of withdrawal from a financial services contract concluded via the Internet in the Consumer Rights Act

 

Streszczenie:

 

Celem opracowania jest przedstawienie instytucji konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy dotyczącej usług finansowych zawartej przez Internet w oparciu o regulacje zawarte w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Autor w sposób szczegółowy przedstawia w nim obowiązki przedsiębiorcy oraz konsumenta wynikające z powyższego aktu prawnego, dokonuje wykładni przepisów prawnych dotyczących prawa odstąpienia od umowy. Wskazuje również na wyłączenia ustawowe oraz na występujące uregulowania tej kwestii w aktach szczególnych.

 

Słowa kluczowe: prawo odstąpienia od umowy, ochrona konsumenta, umowa zawarta na przez Internet, konsument, prawa konsumenta.

 

Summary:

 

The aim of the study is to present the consumer's right of withdrawal from a financial services contract concluded via the Internet, based on the regulations contained in the Act of 30 May 2014 on Consumer Rights. The author shall set out in detail the obligations of the trader and the consumer under this legal act and shall interpret the legal regulations on the right of withdrawal. He also points out the legal exclusions and the regulation of this issue in specific acts.

 

Key words: law of withdraw from the contract, consumer protection, agreement concluded via the Internet, customer, consumer rights.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Nowy tryb składania dokumentów finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego

 

New procedur of submitting financial documents to National Judiciary Register

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest nowa regulacja dotycząca sposobu składania do sądu rejestrowego sprawozdania finansowego, ewentualnie ujawniania informacji o braku obowiązku jego sporządzania, uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu strony, sprawozdania z badania sprawozdania finansowego przez firmę audytorską, sprawozdania z działalności spółki. Zmiana w tym zakresie została dokonana ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r., która weszła w życie w dniu 15 marca 2018 r. W świetle tego aktu prawnego składanie do sądu rejestrowego powyższych dokumentów może odbywać się wyłączenie poprzez system teleinformatyczny. Jednocześnie ujawnianie w KRS wzmianek w tym zakresie zostało w dużej mierze zautomatyzowane. Autor podkreśla, że nowe prawo powinno przyczynić się do szybkości, ale również zmniejszenia kosztów postępowania rejestrowego.

 

Słowa kluczowe: sprawozdanie finansowe, sąd rejestrowy.

 

Summary:

 

The article presents a new regulation concerning the management board's report on the company's activities and the financial statement. It is included in the Act of 26 January 2018. It comes into force at 15 March 2018. The regulation deals with submitting this documents to the register court. In its view entrepreneurs have to submit the documents by electronic means. It is impossible to do it in paper. The author underlines that this law should make the registration proceeding faster and cheaper.

 

Key words: financial statement, register Cort.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Adrian Malicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zarząd kablem światłowodowym stanowiącym przedmiot współwłasności przymusowej

 

Management of fiber optic cable constituting the subject of compulsory co-ownership

 

Streszczenie:

 

Ustawą z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych prawodawca wprowadził do polskiego porządku prawnego konstrukcję odrębnej własności części składowej rzeczy ruchomej. Stanowi to wyłom w dotychczasowym postrzeganiu konstrukcji prawnorzeczowych. Możliwości takiej nadal nie przewiduje jednak Kodeks cywilny. Ustanowienie odrębnej własności części składowej dotąd możliwe było jedynie w przypadku nieruchomości. Zgodnie z ustawą możliwe jest ustanowienie odrębnej własności włókna światłowodowego umieszczonego w kablu. Spełnienie ustawowych przesłanek nie powoduje automatycznego wyodrębnienia włókna z kabla światłowodowego. Osiągnięcie takiego skutku wymaga zajścia zdarzenia prawnego wskazanego w ustawie. Z chwilą ustanowienia odrębnej własności pierwszego włókna światłowodowego jednolita struktura prawna kabla światłowodowego ulega dekompozycji. Natomiast kabel stanowi odtąd przedmiot współwłasności przymusowej właścicieli włókien światłowodowych, co wymaga ich współdziałania. Sprawowanie zarządu częściami wspólnymi kabla światłowodowego oparte jest na odpowiednio stosowanych przepisach Kodeksu cywilnego o zarządzie rzeczą wspólną. Zasady te są modyfikowane regulacją ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych.

 

Słowa kluczowe: zarząd rzeczą wspólną; kabel światłowodowy; współwłasność przymusowa kabla światłowodowego; zarząd kablem światłowodowym.

 

Summary:

 

In Supporting the Development of Telecommunications Networks and Services Act of 7th May 2010 legislator introduced into the Polish legal structure of separate ownership constituent of movables. According to the Act of 7 May 2010 it is possible to establish separate ownership of the optical fiber placed in the cable. This is a breach in the existing perception of the design property rights. This possibility is still not in the Civil Code. Separation of ownership of the component previously was only possible in the case of real estate. The fulfillment of the conditions laid down in the act does not automatically extract the fiber optic cable. Achieving this effect requires the occurrence of an event specified in the act. At the time of the separate ownership of the first optical fiber, the uniform legal structure of the fiber optic cable is decomposed. The cable is hence the subject of compulsory co-ownership of fiber optic owners, which requires their cooperation. The management of the common parts of the fiber optic cable is based on properly applied provisions of the Civil Code regarding the management of the common property. These rules are modified by the Supporting the Development of Telecommunications Networks and Services Act of 7th May 2010.

 

Key words: managment of the common property; fiber optic cable; compulsory co-ownership of the fiber optic cable; managment of the fiber optic cable.

Liczba stron 36
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl