Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 03/2018

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 03/2018
Produkt dostępny

ISSN: 0137-5490
Cena brutto:  59.90 PLN


PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 03/2018

 

Spis treści

 

Jakub Kociubiński, Uniwersytet Wrocławski

 

Administracyjny podział ruchu lotniczego w prawie UE – między regulacją a dyskryminacją

 

The Distribution of Air Traffic between Airports in the EU Law – Between Regulation and Discrimination

 

Streszczenie:

 

Administracyjny podział ruchu lotniczego stanowi instrument nakazowy, przewidziany w prawie Unii Europejskiej, umożliwiający państwom członkowskim wprowadzenie kryteriów przyporządkowujących określone operacje lotnicze do konkretnych portów obsługujących jedno miasto lub jedną konurbację. W zliberalizowanym w pełni sektorze każda głębsza korekta mechanizmu rynkowego każe postawić pytanie o cel jej zastosowania i o praktyczną możliwość wprowadzenia kryteriów zgodnych z naczelnymi zasadami proporcjonalności, niedyskryminacji i przejrzystości.

 

Słowa kluczowe: Prawo UE, Transport lotniczy, Ruch lotniczy, Podział ruchu lotniczego, Regulacja.

 

Summary:

 

The administrative distribution of air traffic is a European law-based regulatory tool allowing the imposition of criteria that's supposed to enable assigning particular air operations to specific airports serving one city or one conurbation. Every correction of the market mechanism in the liberalised sector brings up the question of its purpose, and the possibility of formulating distribution criteria respecting the guiding principles of proportionality, non-discrimination and transparency.

 

Key words: EU Law, Air Transport, Air Traffic, Distribution of Air Traffic, Regulation.

 

Cezary Dzierzbicki, Uniwersytet Warszawski

 

Hipoteczne papiery wartościowe. Księga wieczysta a Krajowy Rejestr Sądowy

 

Mortgage Securities. Mortgage Register and National Court Register

 

Streszczenie:

 

W niniejszym artykule dokonano porównania listów zastawnych i obligacji. W wyniku czego wskazano na wiele różnic. Mimo tego w praktyce obrotu ciągle zdarza się kreowanie obligacji w sposób podobny do listu zastawnego. Nie korzysta jednak taki hipoteczny papier wartościowy z takich samych przywilejów. Określa się go mianem obligacji hipotecznej. Omówiono problematykę związaną z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ustanowieniem hipoteki, co wiąże się z wpisem do księgi wieczystej. Zaproponowano połączenie tych postępowań związanych z emisją listów zastawnych. Takie rozwiązanie doprowadzi do zachęcenia potencjalnych inwestorów do korzystania z tych papierów wartościowych. Ponadto omówiono problematykę związaną z dematerializacją, zasadą numerus clausus papierów wartościowych. W artykule odniesiono się także do niebezpieczeństwa związanego ze zbytnią liberalizacją obrotu papierami wartościowymi, grożącą kryzysem finansowym, który miał miejsce w 2006-2009 r. Wskazano także na pojawiającą się problematykę MBS. Udowodniono też znaczenie w gospodarce państwa hipotecznych papierów wartościowych. W związku z tym podkreślono konieczność dokonywania zmian w przepisach prawnych.

 

Słowa kluczowe: hipoteczne papiery wartościowe, list zastawny.

 

Summary:

 

There is a comparison the letters of pledge and bonds in this article. As the result of this comparison showed the differences between these securities. Despite it turns out that the creation of bonds are issued in the similar way as letters of pledge. This type of mortgage securities is not privileged in the same way of letters of pledge. It is named as mortgage bond. The author presents the problems connected with entry to National Court Register and establishment of mortgage on real estate, which is associated with entry to the Mortgage Register. The author proposes the connection of these proceedings concerning the issue of letters of pledge. This solution could attract the potential investors to using these securities. Moreover there are discussions on the dematerialisation of mortgage securities, the principle of numerus clausus concerning the mortgage securities. The article relates to the dangers connected with excessive liberalisation of securities trading. This situation could caused the financial crisis from 2006 – 2009. The article shows the arising problems with MBS. The author proves also the significance of the mortgage securities for state economy. Accordingly the author highlighted the need connected with introduction the amendments in the current regulations.

 

Key words: mortgage securities, letter of pledge.

 

KONSULTACJE

 

Edyta Tkaczyk, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

 

Warunki i tryb organizowania studiów doktoranckich w uczelni niepublicznej - teoria, praktyka, przyszłość

 

Conditions and mode of organizing doctoral studies at the private university – theory, practice, future

 

Streszczenie:

 

Artykuł ten jest poświęcony organizacji studiów doktoranckich w uczelni niepublicznej. Oczywiście pojawia się pytanie, po co doktorat? Doktorat przyda się w każdej dziedzinie. Rozmowa osób po doktoracie jest jak rozmowa równego z równym. Doktorat wzbudza większe zaufanie klientów. Uzyskanie stopnia doktora otwiera nam drogę do dalszej kariery naukowej czy też rozwoju w danej dziedzinie nauki. Studia doktoranckie trwają cztery lata, nabór odbywa się w drodze konkursu i kończą się obroną doktoratu i nadaniem stopnia doktora. Utworzenie studiów doktoranckich w uczelni jest zdaniem wysoce skomplikowanym, jednakże uczelnie podejmują to wyzwanie.

 

Słowa kluczowe: doktorat, uczelnie niepubliczne, szkolnictwo wyższe, promotor.

 

Summary:

 

This article is devoted to organization of doctoral studies at the private university. The obvious question is – what is the doctorate for? The doctorate may be useful in any discipline. Persons who have done the doctorate talk on equal terms. Clients place bigger confidence in doctorate. Once we have gained a doctorate, it is easier to continue our scientific career and develop in the specific field of science. Doctoral studies last four years, recruitment takes a form of a competition, the course ends with a defense of the doctoral thesis and the student is granted a doctor’s degree. It is highly complicated to open the doctoral studies at universities, yet they face this challenge.

 

Key words: doctorate, private universities, higher education, supervisor, doctoral student.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z 2017 r.

 

Review of Supreme Court jurisdiction for the year of 2017

 

Streszczenie:

 

W artykule zaprezentowano orzecznictwo Sądu Najwyższego z 2017 r., które miało istotny wpływ na działalność gospodarczą. Większość zaprezentowanych orzeczeń zostało wydanych na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Orzeczenia te dotyczą tak istotnych zagadnień jak rejestracja zmiany umowy spółki, pojęcia „inna podobna umowa” w rozumieniu art. 15 § 1 Ksh, wykonywania czynności bankowych bez zezwolenia, jednoosobowej spółki osobowej, odpowiedzialności przekształcanego przedsiębiorcy, odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. Autor cytuje orzeczenia, a następnie opatruje je krótkim komentarzem.

 

Słowa kluczowe: Orzecznictwo, Sąd Najwyższy.

 

Summary:

 

The article presents judgments of The Supreme Court which were ruled in 2017. The author underlines the influence of this rulings on economic activity. Most of the judgements are based on The Commercial Companies Code. They concern such important topics like registration of an amendment to the articles of association, “other similar agreement” in meaning of art. 15.1 of The Commercial Companies Code, performing banking operations without permit, single partnership, liability of an entrepreneur who is transformed into a company, liability of members of management board. The author quotes the judgments and comments them.

 

Key words: Judgments, The Supreme Court.

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Wawrzyniec Żbikowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Brak szkody wierzyciela jako przesłanka egzoneracyjna odpowiedzialności likwidatora spółki z o.o.

 

Lack of creditor’s damage as an exoneration precondition in the context of the liquidator’s liability in the limited liability company

 

Streszczenie:

 

Celem niniejszego opracowania jest zbadanie kwestii braku szkody wierzyciela jako przesłanki egzoneracyjnej w kontekście odpowiedzialności likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W pierwszej kolejności omówiona jest charakterystyka działalności likwidatora, następnie wybrane aspekty odpowiedzialności likwidatorów w związku z art. 299 Kodeksu spółek handlowych, po czym przedstawiona jest problematyka braku szkody wierzyciela jako jednej z przesłanek egzoneracyjnych określonych w tymże artykule oraz braku szkody wierzyciela w kontekście odpowiedzialności likwidatorów; na koniec przedstawione są inne możliwości zwolnienia się z odpowiedzialności przez likwidatorów. Autor przedstawia też szereg wniosków, wynikających z przeprowadzonych wcześniej rozważań oraz uznaje obecny stan prawny w danej materii za godny aprobaty.

 

Słowa kluczowe: likwidator, odpowiedzialność, szkoda, wierzyciel.

 

Summary:

 

The aim of this study is to scrutinize the issue of lack of creditor’s damage as an exoneration precondition in the context of the liability of liquidator in the limited liability company. In the first place, the characteristics of the liquidator’s activity is given, and after that - chosen aspects of the liquidator’s liability in connection to the article 299of the Polish Commercial Companies Code are discussed. Further the author presents the issue of lack of creditor’s damage as one of the exoneration preconditions set in this article and the issue of lack of creditor’s damage in the context of the liquidator’s activity. At the end, other ways of discharging the liability are presented. Author also produces various conclusions, resulting from foregoing considerations, and approves the present legal regulations in that field.

 

Key words: liquidator, liability, damage, creditor.

Liczba stron 36
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl