Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

O redakcji/ About the title

O redakcji

ISSN 0137-5490 - miesięcznik jest wydawany i dystrybuowany w wersji papierowej.

Miesięcznik ukazuje się od 1949 r. 
Publikuje nowe rozwiązania w prawie administracyjnym, finansowym, bankowym, cywilnym, autorskim, gospodarczym, energetycznym i górniczym:
  • wyjaśnia wątpliwości w sferze stosowania prawa, 
  • szczegółowo analizuje orzeczenia gospodarcze Sądu Najwyższego i instytucji międzynarodowego arbitrażu handlowego, 
  • prezentuje zagadnienia związane z dostosowaniem polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza prawa celnego, rolnego i wspólnej polityki finansowej.

Piszemy na temat rynku kapitałowego: publicznego obrotu papierami wartościowymi, funduszach inwestycyjnych, rynkach papierów wartościowych na przykładzie organizacji giełd w innych krajach, uwzględniając istotne dla tej dziedziny orzecznictwo. Autorami tekstów są zarówno wybitni pracownicy naukowi z renomowanych ośrodków akademickich, jak też praktycy - sędziowie, prawnicy, doradcy i eksperci sejmowi. 

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego jest czasopismem naukowym punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 punktów - wg komunikatu z dn. 23.12.2017 r.).
Czasopismo jest adresowane do radców prawnych, pracowników biur prawniczych, menedżerów pracujących na rynku usług finansowych, ekspertów komisji sejmowych i senackich, a także do studentów uczelni prawnych i ekonomicznych oraz pracowników naukowych, ale też do wszystkich tych, którzy zawodowo śledzą na bieżąco zmiany dokonujące się w naszej gospodarce.
Miesięcznik jest dostępny w prenumeracie. 

Miesięcznik jest dostępny w całości w wersji online do druku z roczników poprzednich, tj. wraz z wydaniem numeru bieżącego z 2018 roku jest udostępniany numer z roku 2017 z tego samego miesiąca.


Czasopismo jest obecne w bazach: CEJSH (http://cejsh.icm.edu.pl/), BazEkon (https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/), PBN (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/34988), Index Copernicus - IC Journals Master List (http://www.journals.indexcopernicus.com/) i innych. 

Redakcja - Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego: 

Redaktor naczelny 

dr hab. Bartłomiej Nowak, Prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bartłomiej  Nowak jest absolwentem kierunku Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku posiada stopień naukowy Doctor of Laws - European University Institute, a od 2013 roku – stopień doktora habilitowanego nadany przez Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się m.in. w prawie gospodarczym, prawie i polityce surowców naturalnych oraz prawie Unii Europejskiej. Od 2009 roku związany jest z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie na stanowiskach: Adiunkta, a później Profesora Nadzwyczajnego w Kolegium Prawa, oraz Prorektora ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Członek Kolegium Redakcyjnego: Journal of Management and Business Administration. Central Europe, Krytyka Prawa, Yearbook of Polish European Studies, Yearbook of antitrust and regulatory studies, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (Rada Naukowa).

Finalista XV edycji Nagród Naukowych Polityki, stypendysta Rządu RP dla wybitnych młodych naukowców oraz uczestnik 4 letniego grantu naukowo-badawczego w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we, Florencji oraz redaktor naukowy wielu projektów badawczych.  W tym m.in. członek  Rad Naukowych: Instytutu Lotnictwa, Instytutu Technologii Elektronowej, Narodowego Centrum Badań Nuklearnych.

Publikacje naukowe

Wybór publikacji w czasopismach naukowych

Nowak B. (2015). Relations and Prospects for Development of Security and Solidarity Policy on the European Gas Market, JOURNAL OF US-CHINA PUBLIC ADMINISTRATION, 7, s.517-527.

Nowak B. (2015). Polish Gas Market in Transition - Challenges of liberalization in the Context of Energy Security, OIL, GAS & ENERGY LAW
INTELLIGENCE, 2, s.27-41.

Nowak B. (2014). Solidarność i bezpieczeństwo energetyczne jako elementy polityki energetycznej UE. Wybrane prawne formy realizacji na rynku gazu, STUDIA EUROPEJSKIE, 2, s.75-91.

Nowak B. (2014). Energy market regulation and its impact on energy security, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 2, s.14-17.

Nowak B. (2014). Różne podejścia, jeden cel. W stronę wspólnego stanowiska Unii Europejskiej wobec bezpieczeństwa energetycznego, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.39-53.

Nowak B. (2013). Gas system operator as an entity safeguarding the security of supply to the recipients, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 7, s.10-19.

Nowak B. (2012). Znaczenie rezerw (zapasów) gazu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju na przykładzie ustawy o zapasach, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 11, s.10-22.

Nowak B. (2012). Shortcomings of the Energy Market Liberalization in the European Union, EUROPEAN PUBLIC LAW, 4, s.701–714.

Nowak B. (2011). Price control and ownership unbundling – their impact on investments and competition in the energy market, Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 3, s.30 – 48.

Nowak B. (2011). Poland's energy security in the contextof the EU's common energy policy. Thecase of the gas sector, YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, 4, s.41-56.

Monografie

Nowak B. (2012). Gas Market Liberalization and Energy Security. Legal and Institutional Aspects, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS.

Nowak B. (2012). Towards energy solidarity in the Treaty of Lisbon w: European Integration Process in the New Regional and Global Settings, E. Latoszek, I. E. Kotowska, A. Z. Nowak, A. Stępniak, Warszawa, WARSAW UNIVERSITY, s.405-415.

Nowak B. (2009). Energy Policy of the European Union. Chosen legal and political aspects and their implications for Poland, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE.

Nowak B. (2009). Wewnętrzny rynek energii w Unii Europejskiej, Warszawa, CH BECK.

Nowak B. (2010), Equal Access to Energy Market for Energy Suppliers - Benefits for the Customers w: The Critique of Law Independent Legal Studies, Hoff W., Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.213-228.

Nowak B. (2010). Ownership unbundling jako instrument wspierania konkurencji i inwestycji na rynku energetycznym w: Energetyka i Ochrona Środowiska w procesie inwestycyjnym, Elżanowski, Swora, Cherka, Wąsowski, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.160-180.

Nowak B. (2010). Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, Sokolewicz W., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.219-238.

Nowak B. (2008). Dostosowanie polskiego sektora energii elektrycznej i gazu do wymogów unijnych dyrektyw wewnętrznego rynku energii. Jak daleko do konkurencyjnego rynku energii w Polsce? w: Prawo energetyczne wobec wyzwań liberalizacji, Swory M., Szewczyka M., Ziemskiego K., Warszawa, URZĄD REGULACJI ENERGETYKI, s.59-75.

Sekretarz redakcji
Mariusz Gorzka 

Rada naukowa

prof. dr hab. Jan Błeszyński (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr nauk prawnych Oleg Gorodow  (Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja)
prof. Heribert Hirte (Uniwersytet w Hamburgu, Niemcy)
dr hab. Robert  Jastrzębski  - prof. Uniwersytetu Warszawskiego 
dr hab. Beata Kozłowska-Chyła - prof. Uniwersytetu Warszawskiego   
doc. Oleg P. Lichichan (Dyrektor Instytutu Prawa Państwowego Uniwersytetu w Irkucku, Rosja)
prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz  (Uniwersytet Zielonogórski) 
prof. dr hab. Peter-Christian Müller-Graff (Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy)
prof. dr hab. Elżbieta Skowrońska-Bocian (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Marek Szydło (Uniwersytet Wrocławski)
prof. Ruth Taplin (Uniwersytet w Leicester, Wielka Brytania)
dr Ryszard Tupin (Uniwersytet Warszawski)  

Zespół recenzentów 

dr hab. Rafał Adamus
dr Michał Będkowski-Kozioł
prof. dr hab. Jan Błeszyński
prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz
prof. dr hab. Aleksander Lipiński
dr hab. Leopold Moskwa
dr Zdzisław Muras
dr Anna Nykiel-Mateo
dr hab. Marcin Olszak
Professor Patrick O'Sullivan, Ph.D.
prof. dr hab. Wojciech Pyzioł
Professor Yochanan Schachmurove, Ph.D.
dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
prof. dr hab. Tadeusz Skoczny
dr hab. Monika Tarska
prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł
dr hab. Aleksander Werner 

Adres Redakcji
ul. Podwale 17 lok. 2, 00-252 Warszawa 
tel. 795-155-583 
e-mail: pug@pwe.com.pl 
strona internetowa: http://www.pug.pl/ 

Wydawca
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. 
ul. Podwale 17 lok. 2, 00-252 Warszawa
Tel.: (22) 826-41-82
e-mail: pwe@pwe.com.pl 

 
About the title 

ISSN 0137-5490 - the monthly magazine is published and distributed in a paper version.

The monthly magazine has been published since 1949. 
It publishes new solutions in administrative, financial, banking, civil, copyright, commercial,  energy and mining law:
  • explains doubts in the sphere of applying the law,
  • analyzes in detail the economic decisions of the Supreme Court and the institution of international commercial arbitration,
  • presents issues related to the adaptation of Polish law to the law of the European Union, including in particular customs law, agricultural law and the common financial policy. 
We write about the capital market: public trading in securities, investment funds, securities markets on the example of exchange organization in other countries, taking into account relevant case-law. The authors of the texts are both outstanding academic staff from renowned academic centres, as well as practitioners - judges, lawyers, advisors and experts from the Sejm.
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego is a scientific journal awarded by the Ministry of Science and Higher Education (8 points -
according to the announcement dated 23/12/2017).

The magazine is addressed to legal advisors, law office employees, managers working on the financial services market, experts of Sejm and Senate committees, as well as to students of law and economic universities and research workers, but also to all those who are professionally following up-to-date changes. in our  economy.
Monthly magazine available in subscription. 

The monthly edition of magazine is available online in full in the printable version from previous years, i.e. with the current issue of the year 2018, the archival number for the same month of the year 2017 is made available.

 


The magazine is present in the following data bases: CEJSH (http://cejsh.icm.edu.pl/), BazEkon (https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/), PBN (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/34988), Index Copernicus - IC Journals Master List (http://www.journals.indexcopernicus.com/) and others.

Editorial board of Business Law Review:

Editor-in-Chief 
dr hab. Bartłomiej Nowak -  Prof. of Leon Koźmiński Academy in Warsaw. 

Bartłomiej  Nowak is a graduate of the Management of the Kozminski Academy in Warsaw and the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. Since 2009, he has a degree of Doctor of Laws - European University Institute, and since 2013 - the postdoctoral degree awarded by the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences. Specializes, among others in economic law, the
law and the policy of natural resources and the law of the European Union.
Since 2009, he has been associated with the Kozminski University in Warsaw in the positions of: Adjunct, and later the Extraordinary Professor at the College of Law, and Vice-Rector for Social and Economic Studies. 

Member of the Editorial Board: Journal of Management and Business Administration. Central Europe, Krytyka Prawa, Yearbook of Polish European Studies, Yearbook of antitrust and regulatory studies, Internet Antitrust and Regulatory Quarterly (Scientific Council).

Finalist of the 15th edition of the Political Science Awards, a scholarship holder of the Polish Government for outstanding young scientists and a participant in a four-year research grant at the European University Institute in Florence, and a scientific editor of many research projects. Member  in Scientific Councils of i.a.: Institute of Aviation, Institute of Electron Technology, National Center for Nuclear Research.

 Editorial secretary
Mariusz Gorzka

Scientific council 

prof. dr hab. Jan Błeszyński (Warsaw University)
prof. dr of legal science Oleg Gorodow  (National University of Sankt Petersburg, Russia)
prof. Heribert Hirte (Hamburg University, Germany)
dr hab. Robert  Jastrzębski  - prof. of Warsaw University 
dr hab. Beata Kozłowska-Chyła - prof. of Warsaw University
doc. Oleg P. Lichichan (Director of State Law Institute at the Irkuck University, Russia)
prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz ( Zielona Góra University)
prof. dr hab. Peter-Christian Müller-Graff (Heidelberg University, Germany)
prof. dr hab. Elżbieta Skowrońska-Bocian (Warsaw University)
prof. dr hab. Marek Szydło (Wrocław University)
prof. Ruth Taplin (Leicester University, Great Britain)
dr Ryszard Tupin (Warsaw University)     

Reviewers 

dr hab. Rafał Adamus
dr Michał Będkowski-Kozioł
prof. dr hab. Jan Błeszyński
prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz
prof. dr hab. Aleksander Lipiński
dr hab. Leopold Moskwa
dr Zdzisław Muras
dr Anna Nykiel-Mateo
dr hab. Marcin Olszak
Professor Patrick O'Sullivan, Ph.D.
prof. dr hab. Wojciech Pyzioł
Professor Yochanan Schachmurove, Ph.D.
dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
prof. dr hab. Tadeusz Skoczny
dr hab. Monika Tarska
prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł
dr hab. Aleksander Werner 


Address 
ul. Podwale 17/2, 00-252 Warsaw
tel. +48 795-155-583
e-mail: pug@pwe.com.pl 
website: www.pug.pl 

Publisher 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. 
ul. Podwale 17/2, 00-252 Warsaw
tel. +48 22 826 41 82 
e-mail: pwe@pwe.com.pl
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl