Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 09/2018

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 09/2018
Produkt dostępny

ISSN: 0137-5490
Cena brutto:  59.90 PLN


PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 09/2018

 

Spis treści

 

Artykuł

 

Marcin Kraśniewski, Uniwersytet Łódzki

 

Elektromobilność wobec aktualnych wyzwań współczesnych gospodarek (część II)

 

E-mobility in view of current challenges of modern economies (part II)

 

Streszczenie:

 

Elektromobilność stanowi nową technologię dla transportu lądowego, która z założenia ma zrewolucjonizować ukształtowany na przestrzeni dziesięcioleci model transportowy. Elektromobilność może przynieść istotne zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne. Z tych względów nowe zjawisko jest w sferze zainteresowania państwa, które za pomocą instrumentów prawnych dąży do stymulowania jego rozwoju. W niniejszej pracy podjęto się naukowej analizy znaczenia elektromobilności i wyzwań jakie ona niesie dla prawa gospodarczego. W opracowaniu zostały omówione trzy podstawowe aspekty elektromobilności, które pokazują znaczenie tego zjawiska dla państwa, gospodarki i społeczeństwa. Dalej zostały przedstawione zasadnicze bariery rozwoju elektromobilności, które determinują rolę prawa w kształtowaniu tego rozwoju. Istotną część artykułu stanowi omówienie etapów rozwoju krajowego ustawodawstwa, a także wyzwań i problemów związanych z rozwojem elektromobilności w Norwegii. Takie ujęcie tematyki wydaje się być w pełni uzasadnione, albowiem to ustawodawstwo norweskie dla elektromobilności jest jednym z najdłużej obowiązujących, a sam rynek elektromobilności wydaje się być wysoko rozwinięty w zestawieniu z innymi krajami. W ostatniej części omówione zostało krajowe ustawodawstwo dla elektromobilności obowiązujące w Polsce. Całość jest zakończona podsumowaniem.

 

Słowa klucze: elektromobilność, rozwój, bariery, prawo gospodarcze.

 

Summary:

 

E-mobility is a new technology for land transport that in principle will revolutionise the model of transport, which has been shaped throughout the decades. E-mobility may bring significant political, economic and social changes. For these reasons, the new phenomenon is of interest to the state, which aims to develop it with legal instruments. Therefore, e-mobility and the challenges it brings to the economic law have been scientifically studied. The present paper also discusses the three basic aspects of e-mobility, which show the importance of this phenomenon to the state, economy and society. Furthermore, it presents the major barriers to the development of e-mobility which determine the role of the law in shaping its development. An important section of the article is a description of stages of development, the national legislation as well as challenges and problems related to the development of e-mobility in Norway. Such an approach to this issue seems fully justified as the Norwegian legislation related to e-mobility is one of the oldest ones, whereas the e-mobility market itself seems to be highly developed in comparison with other countries. The final part deals with the Polish legislation related to e-mobility. The entire paper ends with a summary

 

Key words: e-mobility, development, barriers, economic law.

 

Zdzisław Muras, Urząd Regulacji Energetyki

 

Bezpieczeństwo energetyczne i polityka regulacyjna w kontekście sądowej kontroli rozstrzygnięć regulatora rynku.

Rola administracji i judykatury

 

Energy security and regulatory Policy in the context of judicial review of the market regulator’s decisions.

The role of administration and judicature

 

Streszczenie:

 

Artykuł ma na celu przybliżenie pojawiających się w praktyce stosowania prawa wątpliwości dotyczących zakresu kompetencji organu administracji i sądu powszechnego w regulacji sektorowej. Przedmiotem opracowania jest zatem analiza roli organu regulacyjnego z jego obowiązkiem do uwzględniania polityki energetycznej państwa przy rozstrzyganiu spraw i uprawnieniem do kreowania polityki regulacyjnej oraz sądu cywilnego który rozpoznaje odwołania od wydanych przez ten organ rozstrzygnięć (postępowanie hybrydowe). Zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące konieczności uwzględniania przez te podmioty celów regulacji i aksjologii tego obszaru prawnego. Autor podjął także próbę skatalogowania podstawowych wartości i kompetencji które powinny przyświecać przy rozpoznawaniu spraw regulacyjnych na etapie postępowania administracyjnego oraz w trakcie postępowania przed sądem.

 

Słowa kluczowe: postępowanie hybrydowe, polityka energetyczna, polityka regulacyjna, wykładania prawotwórcza.

 

Summary:

 

The aim of this paper is to provide an insight into uncertainties which emerge with regard to the scope of competence of the administrative body and the civil court in sectoral regulation. The object of the study is analysis of the role of a regulatory body and its duty to take into consideration the national energy policy when deciding a case as well as its legitimation to create regulatory policy when deciding a case and the role of civil court which serve as an appellate body in such cases (hybrid procedure). The article provide information concerning the obligation of the regulatory body and civil court to take into account the aim of the regulation and axiology of this area of law. The author attempts to catalogue fundamental values and competences which shall serve as guiding principles when deciding regulatory cases during the administrative as well as civil proceedings.
Key words: hybrid procedure, Energy policy, regulatory policy, law-making interpretation.

 

Łukasz Grzejdziak, Uniwersytet Łódzki

 

Reguły pomocy państwa w zakresie finansowania adekwatności mocy wytwórczych w elektroenergetyce

 

State Aid rules on financing of electricity generation adequacy

 

Streszczenie:

 

W ciągu ostatnich piętnastu lat sposób stosowania reguł pomocy państwa do środków wsparcia zapewnienia mocy wytwórczych w elektroenergetyce podlegał głębokim zmianom. W tym okresie Komisja Europejska przeszła od stosowania relatywnie prostego testu oceny tych mechanizmów, opartego na regułach dotyczących finansowania usług w ogólnym interesie gospodarczym, do wielopoziomowego schematu analizy zgodności z regułami pomocy państwa opartego na zdywersyfikowanych kryteriach oceny dostosowanych do rodzaju problemu z mocami wytwórczymi istniejącego w danym państwie członkowskim. Najważniejszymi determinantami tych przemian były kolejne zmiany w obrębie polityki energetycznej UE, które uwidoczniły deficyty uprzednio stosowanych reguł oceny. Zawarta w artykule analiza procesu kształtowania się reguł pomocy państwa na finansowanie zapewnienia mocy wytwórczych w elektroenergetyce pozwoliła na sformułowanie wniosków o systemowym charakterze, odnoszących się w szczególności do konstrukcji reguł pomocy państwa oraz funkcji derogacji od zakazu udzielania pomocy państwa wyrażonego w art. 107 ust. 1 TFUE w związku z art. 4 ust. 3 TUE.

 

Słowa kluczowe: pomoc państwa, reguły konkurencji UE, moce wytwórcze w elektroenergetyce, systemy wsparcia

 

Summary:

 

Over the last 15 years, the manner in which state aid rules to support capacity adequacy have been applied has been subject to profound changes. During this period, the EU Commission has moved from applying a relatively simple test of evaluation of these mechanisms, based on the rules for financing services of general economic interest, to a multi-level analysis of compatibility of such mechanisms with state aid rules based on diversified assessment criteria adapted to a specific type of problem existing in a Member State in question. The most important determinants of these changes were further changes within the EU energy policy, which revealed deficits of the previously applied assessment rules. The analysis of the process of shaping the State Aid rules for the financing of capacity generation contained in the article led to general systemic conclusions, referring in particular to the construction of State Aid rules and the function of the derogation from the prohibition of state aid as expressed in art. 107 (1) TFEU in connection with art. 4 (3) TEU.

 

Key words: state aid, EU Competition Rules, generation capacity in electricity sector, support schemes.

 

Magdalena Porzeżyńska, Uniwersytet Warszawski

 

Wybrane systemy wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych w świetle unijnych reguł pomocy państwa

 

Selected renewable energy support schemes in light of EU state aid rules

 

Streszczenie:

 

Spośród wszystkich sektorów gospodarki to energetyka stanowi branżę szczególnie uciążliwą dla środowiska. Stosowanie odnawialnych źródeł, choć ogranicza negatywny wpływ sektora energetycznego na środowiska, wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Podstawową barierą jest ich niska konkurencyjność cenowa względem paliw kopalnych w związku z wysokimi kosztami produkcji energii. W rezultacie państwa członkowskie po systemy wsparcia promujące stosowanie energii z odnawialnych źródeł. Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja, czy i w jakim zakresie wybrane systemy wsparcia wykorzystywane przez państwa członkowskie mogą stanowić pomoc państwa w rozumieniu prawa Unii Europejskiej.

 

Słowa kluczowe: pomoc państwa, prawo Unii Europejskiej, odnawialne źródła energii, system wsparcia

 

Summary

 

Among the various economic sectors, the energy industry is particularly harmful to the environment. Although renewable energy reduces the negative impact of the energy sector to the environment, it is related to some limitations. The main barier of the renewable sources is their low price competitiveness as compared to the fossil fuels due to the high cost of energy generation. As a consequence, the Member States may apply renewable energy support schemes which promote use of renewable energy sources. The aim of this article is to verify whether and to what extent the selected renewable energy support schemes may constitute state aid within the meaning of European Union law.

 

Key words: State aid, European Union law, renewable energy sources, support scheme.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Łukasz Jankowski, radca prawny

 

Energetyczna rewolucja w instrumentach finansowych

 

Energy revolution in financial instruments

 

Streszczenie:

 

Artykuł ma na celu zwięzłe przedstawienie wpływu Dyrektywy na przedsiębiorstwa energetyczne oraz wskazanie jakie konkretne zmiany mają znaczenie dla ich funkcjonowania. Kluczowe znaczenie ma tutaj zmiana katalogu instrumentów finansowych. Transakcje, które do tego czasu były zawierane bez dodatkowego reżimu przez przedsiębiorstwa energetyczne, mogły zostać objęte regulacjami finansowymi, np. forward na energię elektryczną na rynku OTC. Oznacza to konkretne obowiązki – uwzględnienie w limitach pozycji, w testach na stosowanie wyłączeń, objęcie reżimem raportowania oraz szereg innych. W dalszej kolejności w artykule omówiono wyłączenie przedmiotowe tj. wyłączenie dotyczące części transakcji z reżimu z mocy samej dyrektywy. Mowa tu o tzw. REMIT carve-out, czyli produktach energetycznych wg REMIT sprzedawanych w obrocie hurtowym i rozliczanych przez fizyczną dostawę – obracanych na zorganizowanych platformach obrotu. W opracowaniu wskazano także uwagę na podmiotowy zakresu stosowania dyrektywy i zwięźle omawia tematykę kar za naruszenie jej przepisów. Jako kluczowy aspekt zagadnienia wyłączeń wskazuje możliwość wyłączeń podmiotowych z zakresu stosowania MiFID II, a w szczególności wyłączenie dla działalności dodatkowej.

 

Słowa kluczowe: instrumenty finansowe, REMIT, stosowania MiFID II

 

Summary:

 

The article aims to briefly present the impact of the Directive on energy companies and to indicate what specific changes are relevant to their functioning. The change of the financial instruments catalog is crucial. Transactions, which until then were concluded by energy companies without an additional regime, could be covered by financial regulations, for example forwards for electricity on the OTC market. This means specific obligations - inclusion in position limits and tests for the use of exemptions, the reporting responsibility and many others. In the later part, the article discusses the material exemption for part of the transactions from the regime under the directive itself. This concerns so-called REMIT carve-out that is energy products according to REMIT sold in wholesale and settled by physical delivery - traded on organized trading platforms.The article also indicates the personal exclusions from the scope of the directive and briefly discusses the subject of penalties for violation of its provisions. As the key aspect of the exemption issue, the article indicates the possibility of exemptions from the personal field of application of MiFID II and in particular the ancillary activity exemption.

 

Key words: financial instruments, REMIT, application of MiFID II.

 

W najbliższym numerze:

 

PhD. Dominik J. Gajewski, Warsaw School of Economics (Poland)

 

Hybrid instruments used by international holding companies - tax aspects

 

Instrumenty hybrydowe wykorzystywane przez holdingi międzynarodowe–aspekty podatkowe

 

Streszczenie:

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z narzędziami hybrydowymi (instrumentami i podmiotami hybrydowymi). W głównej mierze analizowane są aspekty dotyczące instrumentów i podmiotów hybrydowych. Wykorzystywanie ich niesie za sobą dość istotne skutki podatkowe, które oddziałują w szczególny sposób na holdingi. Bardzo często grupy kapitałowe działające na gruncie międzynarodowym, wykorzystują narzędzia hybrydowe do optymalizacji swojej polityki podatkowej. Niniejsze opracowanie wskazuje na liczne aspekty, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla kształtowania optymalnej strategii podatkowej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że strategia podatkowa ma zasadnicze znaczenie dla kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Problematyka omawia konsekwencje podatkowe na gruncie państw UE.

 

Słowa kluczowe: holding, instrument hybrydowy, CIT.

 

Summary:

 

The purpose of this article is the presentation of issues related to hybrid instruments. We will primarily focus on the analysis of various aspects of hybrid instruments and entities. The use of these instruments produces fairly significant tax implications that have specific effects on the holdings of capital group companies operating worldwide, and these companies therefore frequently use hybrid instruments to optimise their tax policies. This study identifies numerous issues that may be critical to these firms when designing an optimal tax policy, without losing sight of the fact that fiscal policy is an essential determinant of the financial standing of a company. In particular, this article discusses the tax consequences of various policies given the different tax systems used in the European Union countries, focusing upon the specific conditions.

 

Key words: holding, hybrid instrument, CIT.

Liczba stron 36
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl