Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 1
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 10/2018

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 10/2018
Produkt dostępny

ISSN: 0137-5490
Cena brutto:  59.90 PLN


PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 10/2018

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Aleksander Lipiński, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie

 

Zmiany prawa geologicznego i górniczego wprowadzone ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r.
(z wyłączeniem koncesjonowania węglowodorów)

 

The amendment to Geological and Mining Law introduced by the Act of 15 June 2018
(with the exception of hydrocarbon licenses)

 

Streszczenie:

Zmiany prawa geologicznego i górniczego wprowadzone ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. polegają m.in. na zaliczeniu złóż gazów szlachetnych oraz pierwiastków ziem rzadkich do objętych własnością górniczą. Ustawa nakazuje również, by jej przepisy dotyczące węglowodorów stosować do gazów szlachetnych. Istotna zmiana dotyczy tzw. pierwszeństwa do uzyskania użytkowania górniczego. Nowe rozwiązania zdecydowanie zmierzają do osłabienia pozycji prawnej inwestora. Pierwszeństwo przysługuje tylko wówczas, gdy udokumentowanie złoża kopaliny w stopniu pozwalającym na sporządzenie projektu jego zagospodarowania nastąpiło w oparciu o koncesję na poszukiwanie bądź rozpoznawanie. W dotychczasowym stanie prawnym można było osiągnąć ten skutek w oparciu o reinterpretację wyników dotychczasowego rozpoznania geologicznego. Ustawa nie zawiera natomiast żadnych przepisów przejściowych przewidujących ochronę pierwszeństwa uzyskanego pod rządem dotychczasowego stanu prawnego. Nasuwa się zatem wątpliwość, czy rozwiązanie to jest zgodne ze standardami demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji).
Wspomniana ustawa podejmuje też próbę rozwiązania problemu tzw. koncesji 2020. Pozwala ona, bez potrzeby uzyskania decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia, przedłużyć moc obowiązującą koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego, a także siarki wydobywanej metodą podziemnego wytapiania. Istnieje jednak obawa, że rozwiązanie to narusza wymagania dyrektywy 2011/92/UE w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięć publicznych i prywatnych na środowisko.
Większość zmian przewidzianych omawianą ustawą dotyczy natomiast koncesjonowania węglowodorów; ich omówienie wymaga odrębnego opracowania.

 

Słowa kluczowe: geologia i górnictwo, zmiany stanu prawnego, ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r.

 

Summary:

One of the changes introduced by the amendment to Geological and Mining Law introduced by the Act of 15 June 2018 deals with covering deposits of the noble gases and rare-earth elements by the ones covered by mining property. The Act also decides about applying the hydrocarbon provisions to noble gases. A significant change regards the so-called priority to obtaining the mining usufruct. These new solutions definitely aim at weakening the legal position of the investor. The investor is entitled to the priority only when documentary evidence of mineral deposit (in a degree that allows for drawing up a development plan) was based on the concession for prospecting or exploration. In the hitherto legal rules it has been possible to achieve this effect on the basis of reinterpretation of the results of hitherto geological prospecting. However, there are no transitional provisions in the Act that would provide for protection of the priority obtained in the hitherto legislation. Hence, some doubts arise as to whether such solution is in accordance with the standards of the democratic state of law (Article 2 of the Constitution).
The discussed Act also attempts to solve the problem of so-called Concessions 2020. It allows to extend the duration of the concession validity - for extraction of hard coal, lignite or sulphur extracted by underground melting - without the need to obtain the environmental decision. However, there is a concern that the above solution may infringe the requirements of Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment.
Still, most of the changes introduced by the Act refer to licensing of hydrocarbons but their detailed review requires a separate study.

 

Key words: geology and mining, legislative amendments, Act of 15 June 2018.

 

Dominik J. Gajewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Hybrid instruments used by international holding companies - tax aspects.

 

Instrumenty hybrydowe wykorzystywane przez holdingi międzynarodowe –aspekty podatkowe

 

Streszczenie:

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z narzędziami hybrydowymi (instrumentami i podmiotami hybrydowymi). W głównej mierze analizowane są aspekty dotyczące instrumentów i podmiotów hybrydowych. Wykorzystywanie ich niesie za sobą dość istotne skutki podatkowe, które oddziałują w szczególny sposób na holdingi. Bardzo często grupy kapitałowe działające na gruncie międzynarodowym, wykorzystują narzędzia hybrydowe do optymalizacji swojej polityki podatkowej. Niniejsze opracowanie wskazuje na liczne aspekty, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla kształtowania optymalnej strategii podatkowej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że strategia podatkowa ma zasadnicze znaczenie dla kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Problematyka omawia konsekwencje podatkowe na gruncie państw UE.

 

Słowa kluczowe: holding, instrument hybrydowy, CIT.

 

Summary:

The purpose of this article is the presentation of issues related to hybrid instruments. We will primarily focus on the analysis of various aspects of hybrid instruments and entities. The use of these instruments produces fairly significant tax implications that have specific effects on the holdings of capital group companies operating worldwide, and these companies therefore frequently use hybrid instruments to optimise their tax policies. This study identifies numerous issues that may be critical to these firms when designing an optimal tax policy, without losing sight of the fact that fiscal policy is an essential determinant of the financial standing of a company. In particular, this article discusses the tax consequences of various policies given the different tax systems used in the European Union countries, focusing upon the specific conditions.

 

Key words: holding, hybrid instrument, CIT.

 

Dominik Mączyński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 

Aspekty podatkowe zawarcia ugody na podstawie art. 54a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 

Tax aspects of concluding an agreement pursuant to art. 54a of the Act of August 27, 2009 on Public Finance

 

Streszczenie:

Opracowanie poświęcone zostało analizie podatkowych skutków ugody zawartej na podstawie art. 54a ustawy o finansach publicznych. Z dniem 1 czerwca 2017 r., na mocy tego przepisu, uregulowana została wprost możliwość zawierania przez jednostki sektora finansów publicznych ugody w sprawie spornych należności cywilnoprawnych. Zawarcie takiej ugody pociąga za sobą istotne skutki podatkowe. W pierwszej części tekstu przedstawiono instytucję ugody w świetle obecnych i projektowanych przepisach materialnego i procesowego prawa podatkowego. Druga część artykułu zawiera analizę podatkowych skutków zawarcia ugody przez jednostki sektora finansów publicznych na podstawie art. 54a ustawy o finansach publicznych. Na gruncie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych ugoda skutkować będzie przede wszystkim korektą momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania. Może przyczynić się również do konieczności wystawienia faktury korygującej i skorygowania deklaracji podatkowej. Ponadto podatkowe konsekwencje ugody mogą wystąpić w podatku od czynności cywilnoprawnych. Przy zwrócono uwagę, że w pewnej części jednostki sektora finansów publicznych korzystać będą ze zwolnienie podmiotowego.

 

Słowa kluczowe: należności cywilnoprawne, ugoda, podatek dochodowy, podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Summary:

The paper is devoted to the analysis of the tax consequences of an agreement concluded on the basis of article 54a of the Public Finance Act. As of 1 June 1 2017, pursuant to this provision, the possibility of concluding an agreement regarding civil debts in dispute by public finance sector entities has been directly regulated. Conclusion of such an agreement entails significant tax consequences. The first part of the text presents an agreement in the light of the current and projected substantive and procedural provisions of tax law. The second part of the paper contains an analysis of tax effects of concluding an agreement by public finance sector entities based on article 54a of the Public Finance Act. On the basis of the tax on goods and services and income taxes, an agreement will result primarily in the correction of the moment the tax obligation arises and the tax base. It may also contribute to the need to issue a correcting invoice and to correct the tax returns. In addition, the tax consequences of an agreement may occur in the tax on civil law transactions. It has been noted that in some part of the public finance sector units, the subjective exemption will be used.

 

Key words: civil law debts, agreement, income tax, tax on goods and services, tax on civil law transactions.

 

KONSULTACJE

 

Michał Boleń, Uniwersytet Jagielloński

 

Metody wykładnicze w przypadku braku przepisów szczegółowych

 

Interpretation methods in the absence of specific rules

 

Streszczenie:

Artykuł porusza problematykę metod interpretacyjnych w sytuacji braku przepisów szczególnych wskutek abrogacji bez zachowania w pełnym zakresie Zasad Techniki Prawodawczej. Na przykładzie trzech przepisów – z dziedziny prawa gospodarczego, rolnego oraz karnego – przedstawione zostały sposoby wypełniania luki prawnej poprzez różne metody wykładnicze postulowane zarówno przez poszczególnych przedstawicieli doktryny prawniczej, jak i orzecznictwo sądowe. Konkluzją wynikającą z przeprowadzonych przez Autora rozważań jest stwierdzenie, iż obecny model państwa prawnego, charakteryzujący się założeniem o racjonalnym prawodawcy, skłania do sięgania po metody interpretacyjne wykraczające poza wymiar językowy, takie jak wykładnia celowościowa, systemowa czy historyczna z uwzględnieniem kontekstu kulturowego, ekonomicznego oraz religijnego, mających wpływ na porządek prawny panujący w danym państwie, jednak dopiero po niesatysfakcjonującym wyniku zrekonstruowania norm zgodnie z zasadą clara non sunt interpretanda.

 

Słowa kluczowe: wykładnia, abrogacja, luka prawna, technika legislacyjna, teoria klasyfikacyjna.

 

Summary:

The article refers to the issue of interpretation methods in the absence of specific rules due to abrogation of the legal basis without fully complying with the principles of legislative technique. On the example of three legal rules - in the field of business law, agricultural law and criminal law – there will be presented ways of filling the legal gap through various interpretation methods, demanded by representatives of the legal doctrine and judicature. The conclusion followed by the author's considerations is that the current model of the rule of law, characterized by the assumption of a rational legislator, leads to the use of interpretation methods exceeding linguistic dimension, such as teleological, system or historical interpretation, taking into account the cultural, economic and religious context, affecting the legal order prevailing in a specific country, but only after the unsatisfactory result of the reconstruction of norms in accordance with the principle of clara non sunt interpretanda.

 

Key words: interpretation, abrogation, legal loophole, legislation technique, clarification theory.

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Forma dokumentów stanowiących podstawę wpisu do KRS

 

Form of documents constituting the basis for entry info the National Court Register

 

Streszczenie:

Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka wykładni art. 6944 § 1 KPC zgodnie z którym dokumenty stanowiące podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. W kontekście powyższej regulacji problematycznym jest jednak, czy urzędowe poświadczenie odpisu może być dokonywane przez występującego w sprawie rejestrowej pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym (art. 129 § 2 I 3 KPC). W ocenie autora norma art. 6944 § 1 KPC wyklucza dokonywanie uwierzytelnienia odpisów przez wyżej wymienione podmioty.

 

Słowa kluczowe: Krajowy Rejestr Sądowy, dokument.

 

Summary:

The article deals with the problem of interpretation of art. 6944 § 1 Code of Civil Procedure. The law regulates that documents which are the basis for an entry to be made in the National Court Register or which are filed for register files should be filed as originals, certified copies or extracts. The problem is if the certified copies can be made by the party’s attorney if that representative is an advocate, legal advisor. The author analyzes the relation between art. 6944 § 1 and art. 129 § 2, 3 Code of Civil Procedure. In the author’s opinion documents which are filed in register proceedings can’t be certified by advocate or legal advisor.

 

Key words: National Court Register, document.

Liczba stron 36
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl