Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

ROK LXIII 2010 NR 1–12

ROK LXIII 2010 NR 1–12 do pobrania plik

 

 
ARTYKUŁY                                                                                                                                                        nr   strona

Balwicka-Szczyrba Małgorzata, Uniwersytet Gdański
Umowa sprzedaży ciepła zawarta z przedsiębiorcą energetycznym                                                               7     8
 
Bitner Michał, Uniwersytet Warszawski
Pałka Julia, Uniwersytet Warszawski
Francuski model partnerstwa publiczno-prywatnego — ewolucja regulacji PPP we Francji                            1    21
 
Blicharz Rafał, Uniwersytet Śląski
Kania Michał, Uniwersytet Śląski
Klauzula interesu publicznego w publicznym prawie gospodarczym                                                               5    12
 
Błachucki Mateusz, Instytut Nauk Prawnych PAN
Stankiewicz Rafał, Uniwersytet Warszawski
Decyzja zezwalająca na dokonanie koncentracji z naruszeniem testu istotnego ograniczenia

konkurencji (art. 20 ust. 2 ustawy antymonopolowej)                                                                                        6     2
 
Budzicki Mirosław, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Publikacja sprawozdań finansowych banków jako jeden z determinantów zmian wyceny akcji na rynku kapitałowym                                                                                                                                                        12    2
 
Cern Grażyna, Uniwersytet Gdański
Odpowiedzialność biura podróży za ,,zmarnowany urlop’’ w prawie turystycznym                                        6    18
 
Fedorowicz Magdalena, Uniwersytet Szczeciński
Zalcewicz Anna, Uniwersytet Szczeciński
Pojęcie „instytucji finansowej” na gruncie europejskiego i polskiego prawa bankowego                                  8    18
Przejawy działalności instytucji finansowej w polskim prawie bankowym                                                        9    15
Regulacja nadzoru nad instytucjami finansowymi w Prawie bankowym                                                          10    21
 
Feliga Przemysław, Uniwersytet Łódzki
Prawo upadłościowe Chiń skiej Republiki Ludowej                                                                                             4     2
 
Gębala Katarzyna, Uniwersytet Wrocławski
Charakter prawny aktu wyboru beneficjenta pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji udzielanej

przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. i Ministra Skarbu Państwa w ramach środków

z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców                                                                                                  5    22
 
Gumiński Przemysław, Uniwersytet Łódzki, Sąd Najwyższy
Niezarobkowa działalność gospodarcza spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych                     12     9
 
Iwański Wojciech, Uniwersytet Jagielloński
Wypłata wkładu na rachunku bankowym na rzecz osoby nieuprawnionej — podstawowe orzecznictwo    8     23
Wpłaty wkładu na rachunku bankowym na rzecz osoby nieurprawnionej — problematyczna zmiana linii orzeczniczej                                                                                                                                                        9      9
 
Jyż Gabryiela, Politechnika Opolska
Prawo do wynagrodzenia za projekty wynalazcze w Polsce — przeszłość, teraźniejszość i przyszłość(zagadnienia wybrane)                                                                                                                                       1      2
 
Karski Leszek, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
System Zielonych Inwestycji (GIS) — nowy mechanizm ochrony klimatu                                                         4    16
 
Kielin Joanna, Akademia Leona Koźmińskiego
Nowe rozporządzenie w sprawie wspólnotowego oznakowania ekologicznego                                            8    12
 
Kobus Anna, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Windykacja pomocy publicznej przyznanej niezgodnie z zasadami wspólnego rynku w świetle prawa wspólnotowego                                                                                                                                                  3    17
 
Kruszyński Rafał Jerzy, Uniwersytet Łódzki
Obrót produktem leczniczym w ramach rynku wewnętrznego                                                                         7    15
 
Majewski Andrzej, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Ograniczenie wolności działalności gospodarczej na przykładzie niezgodności z Konstytucją

reglamentacji obrotu produktami leczniczymi w sklepach zielarsko-medycznych                                            10   11
 
Materna Grzegorz, Instytut Nauk Prawnych PAN
Status uczelni publicznych i niepublicznych w sprawach abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców
umownych                                                                                                                                                          3    10
 
Nizioł Krystyna, Uniwersytet Szczeciński
Podatek akcyzowy na paliwa silnikowe w Polsce — aspekty prawne i ekonomiczne                                    11   12
 
Nowak Alojzy, Uniwersytet Warszawski, Ryć Kazimierz, Uniwersytet Warszawski
Opóźnienie w przyjęciu euro — strata czy korzyść?                                                                                        2     2
 
Nowak Bartłomiej, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Niezależny organ regulacyjny na przykładzie sektora energetycznego                                                            9     2
 
Olszak Marcin, Uniwersytet Warszawski
Prawne przygotowanie do przyjęcia euro przez Polskę — zarys problemu                                                     5     2
Rekomendacje organu nadzoru bankowego— geneza, przedmiot regulacji, charakter prawny                     11     2
 
Poroś Katarzyna, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Ochrona konsumenta jako strony umowy timesharingu                                                                                   12   18
 
Rogacka Anna, Uniwersytet Śląski
Upadłość podmiotów uczestniczących w stosunku factoringu                                                                       11   21
 
Sieńczyło-Chlabicz Joanna, Uniwersytet w Białymstoku
Procedura unieważnienia wzoru wspólnotowego                                                                                            8     2
 
Skwarczyński Hubert, Uniwersytet Łódzki
Przepadek korzyści majątkowej i instytucje z nim związane w prawie karnym skarbowym                          11   25
 
Spratek Andrzej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Sura Rafał, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Zmiany w przepisach regulujących funkcjonowanie funduszy sekurytyzacyjnych                                        6    11
 
Stoczkiewicz Marcin, Uniwersytet Jagielloński
Przedsiębiorstwo energetyczne jako przedsiębiorstwo świadczące usługi w ogólnym interesie

gospodarczym a pomoc państwa                                                                                                                     2    15
 
Stoczkiewicz Marcin, Uniwersytet Jagielloński
Przedsiębiorstwo energetyczne jako przedsiębiorstwo świadczące usługi w ogólnym interesie

gospodarczyma pomoc państwa (część II)                                                                                                      3      2
 
Szydło Marek, Uniwersytet Wrocławski
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej                                                                                 10      2
 
Wajda Paweł, Uniwersytet Warszawski
Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego — istota, emisja, wykorzystanie

w operacjach otwartego rynku                                                                                                                        4     11
 Zasada ogólna pogłębienia zaufania obywateli do organów Państwa jako mechanizm zabezpieczający efektywność obrotu gospodarczego                                                                                                               9     20
 
Walaszek-Pyzioł Anna, Uniwersytet Jagielloński, Pyzioł Wojciech, Uniwersytet Jagielloński
Skutki prawne śmierci wspólnika handlowej spółki osobowej                                                                        7       2
 
Werner Aleksander, Szkoła Główna Handlowa, Czech Tomasz, Uniwersytet Warszawski
Bezskuteczność zabezpieczenia i zapłaty długu niewymagalnego na podstawie art. 127 ust. 3 Prawa
upadłościowego i naprawczego (cześć I)                                                                                                      1      11
Bezskuteczność zabezpieczenia i zapłaty długu niewymagalnego na podstawie art. 127 ust. 3 Prawa
upadłościowego i naprawczego (cześć II)                                                                                                     2        5
 
PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Błeszyński Jan, Uniwersytet Warszawski
Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 16 września 2009 roku (Sygn. akt I CSK 35/09)                     6      23
Status prawny reżyserów radiowych                                                                                                            7      22
 
GLOSA
Błeszyńska-Wysocka Joanna, Uniwersytet Warszawski
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2008 r. (sygn. Akt VCSK 22/08)  3     30
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2006 r. (sygn Akt VI Aca 151/06)    9     30
 
Wróblewska Elżbieta, Uniwersytet w Białymstoku
Obrót wierzytelnościami jako rodzaj usługi pośrednictwa finansowego — glosa

do wyroku NSA z 7.01.2009 r., II FSK 1416/07                                                                                               4     23
 
KONSULTACJE
Dąbrowski Bartosz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Nowak Maciej J., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Realizacja przedsięwzięcia jako przesłanka odroczenia  administracyjnej kary pieniężnej

w Prawie ochrony środowiska                                                                                                                      2      26
 
Fleszer Dorota, Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim
Niekomercyjna działalność gospodarcza gminy                                                                                             5      28
Komercyjna działalność gospodarcza Gminy                                                                                                 8      29
 
Jóźwiak Paweł
Proces likwidacji szkód komunikacyjnych w aspekcie zasady równorzędności i autonomiczności stron
stosunków cywilnoprawnych                                                                                                                        7     26
 
Klubińska Maja Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu
Syndyk jako pokrzywdzony w postępowaniu karnym                                                                                10      27
 
Kolasiński Marek Krzysztof, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
Zagrożenia dla realizacji zasady jednolitości stosowania wspólnotowego prawa konkurencji

— komentarz do decyzji Autorità Granate della Concorreneza e del Mercato

(włoskiego organu antymonopolowego) w sprawie Merck                                                                          2      23
 
Pfadt Wojciech
Wybór prawa obcego w umowach dotyczących zamówień publicznych                                                   1      31
 
Ulżyk Monika, Uniwersytet Śląski
Outsourcing agencyjny w działalności bankowej                                                                                        12     25
 
Wach Marlena
Spam a marketing szeptany                                                                                                                           2     28
 
Żurek Michał, Uniwersytet Jagielloński
Modela prawne wspólnych przedsięwzięć poszukiwawczych oraz wydobywczych

w sektorze naftowym i gazowym                                                                                                               11    34
 
RECENZJA
Płachtej Tomasz, Politechnika Opolska
Konwencja Paryska o Ochronie Własności Przemysłowej (Alicja Adamczak, Andrzej Szewc (red.),
Konwencja Paryska o Ochronie Własności Przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2008)                        2     32
 
Szafarczyk Adam, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Lublinie
Kreatywna rachunkowość (Wąsowski Włodzimierz, Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie

sprawozdań finansowych, Warszawa 2010)                                                                                            4     29
 
Szewc Andrzej, Uniwersytet Śląski
Granice monopolu patentowego (P. Kostański, Die Schutzwirkung des Patents

nach Polnischem Recht, Baden-Baden 2010, s. 517)                                                                               12    31

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl