Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Podstawowe zasady recenzowania publikacji:
 

1. Do oceny każdego nadesłanego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów niezwiązanych z Redakcją.
 

2. Stosowany model recenzowania to recenzja podwójnie ślepa, tzn. recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości.
 

3. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o przyjęciu do publikacji lub odrzuceniu tekstu.
 

4. Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu są następujące: oryginalność podjętej problematyki, wartość merytoryczna tekstu, jakość badań własnych (jeśli dotyczy), wykorzystane źródła naukowe.
 

5. Formularz recenzencki i wymogi formalne dla autorów są dostępne na stronie internetowej czasopisma (http://www.pug.pl/warunki_publikacji).
 

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Lista recenzentów jest podawana do publicznej wiadomości raz w roku na stronie internetowej czasopisma (http://www.pug.pl/recenzenci).


 

The basic principles of reviewing the publication:

 

1. Two independent reviewers unrelated to the Editorial Office shall be appointed to evaluate each submitted text.

 

2. The applied reviewing model is a double-blind peer review, i.e. reviewers and authors do not know their identities.

 

3. The review shall be in writing and shall end with a clear application for acceptance or rejection of the text.

 

4. The criteria for the qualification or rejection of the text are as follows: originality of the issues raised, substantive value of the text, quality of own research (if applicable), scientific sources used.

 

5. Review form and formal requirements for authors are available on the journal's website (http://www.pug.pl/warunki_publikacji).

 

6. The names of reviewers of individual publications are not disclosed. The list of reviewers is published once a year on the journal's website.


© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl